خانه کودک آل طه

چکونه کودکم را برای ورود به پیش دبستان آماده کنم

1394/6/21 0:48
نویسنده : خانم مربی
751 بازدید
اشتراک گذاری

چگونه کودک خود رو برای پیش دبستان آماده کنیم

باگرمترین درودهاوخوش آمدحضوروالدین گرامی.امیدواریم با ارائه این مقاله خدمت شما گرامیان بتوانیم دغدغه خاطروالدین راتا اندازه ای كاهش دهیم.روی سخن با والدین عزیزی است كه امسال با آغاز سال تحصیلی جدید اولین روزهای جدایی ازفرزندشان را تجربه میكنند و وابـستگی آنها به كودكشان ( بلی وابستگی مادر بـه فرزند نـه فرزند به مادر ) مانع از استقلال بـه موقع وی میگردد،یاحداقل سرعت آنرا كند میكند.

توجه به موارد ذیل می توانداسترس های كودك و مادر را كاهش داده و مدرسه را توانا می سازدتا گامهای موءثرتری در این روند بردارد.گروهی از روانشناسان معتقدند كه سن مناسب استقلال كودك و شروع رشد اجتماعی 3 سالگی است .یک كودك سالم از لحاظ رشد ذهنی وجسمی باید بتواند در این سن اولین گامهای به سوی اسـتقلال را برداردو البته سرعت این گامها در كودكان مختلف متفاوت اسـت، هیچكس انتظارندارد تمامی بچه ها این مرحله را مانند هم پشت سر گذارند ، كودكی كه می خواهد بـرای اولین بار پیش دبستان را تجربه كند ، هرگز نباید با هیچ كودكی مقایسه شود . شخصیت هر كودكی نخست تحت تاءثیر شرایط ژنتیك و محیطی كه در آن رشد كرده شكل گرفته است بنابراین ما بـابازخوردهای مختلف از كودكان و والدین روبـرو خواهیم بـود . اما از آنجا كه آرزوی ما كمك بـه رشد اجتماعی كودكان است همه تـوان خود رابكار می گیریم تا كودكان با آرامش و لذت بیشـتری با این مرحله رو بروشوند.

ما معمولاً با چهار نوع گسترده از برخوردكودكان با مدرسه مواجه هستیم:

گروهی از كودكان هفته یاروزهای اول را با روی خوش با پیش دبستان مواجه می شـوند و روزهای پس از آن با یك رفتار تغییر یافـته 180 درجه ای از رفـتن به پیش دبستان سرباز می زنـند.

گروه دوم كه روزهای اول بسیار نا آرام و مضطرب هـستـند و بـه سختی به پیش دبستان می آیند ولی روزهـا یا هفته های بعد سازگاری محیطی خیلی خوبی را از خودنشان میدهند.

نوع سوم آن دسته از كودكانی هستند كه گاهی تمایل و گاهی عدم تمایل به حضور در پیش دبستان دارند .

و گروه چهارم كودكانی هستند كه باروی باز و كاملاً اجتماعی پا به پیش دبستان می گذارند و همیشه با چنین روحیه ای در پیش دبستان حضور دارند. در هر صورت شما بایـد خـود را آماده سازید.تامشكلات را برای كودكان كاهش وخود نیز بر آن غلبه كنید.

ما معتقدیم والدین محترمی كه افکار خود را جانشین ذهنیات كودك كرده ووسواس ها ونگرانی هایشان را به كودكان انتقال می دهند، می توانند اولین عامل عدم سازش سریع كودكان با مهد باشند. والدین قاطع ـ مهربان ودانـا هرگز اجازه نخواهند داد تا كودكشان متزلزل و مردد شود ،البته اغلب والدین ناخواسـته و نا خود آگاه مرتكب اینگونه رفتار می گردند.

بنابراین قدم اول برای سپردن كودك به پیش دبستان باید با این پندار باشد( من تصمیم درستی گرفته ام بهـترین كاری راكه می توانستم برای كودكم انجام دهم ، انجام داده ام و آن سپردن وی به پیش دبستان است ، او ازلحاظ رشد هوشی و ذهنی پرورش یافتـه ، از لحاظ اجـتماعی مستقل می شود . بنابراین وظیفه ام را به نحو احسن انجام داده ام ) با این طرزفكرگامهای نخستین برداشته میشود .اگر كودكی از لحاظ رشد ذهنی و جسمی سالم باشد دلیلی ندارد كه نتواند با محیط پیش دبستان سـازش كند مگر مانعی بر سر راه وی قرار گیرد .

و البته مابه طور نرمال زمان این سازش را از یك هفته تـا یك ماه و گاهی بیشتر بستگی به روحیات خانواده و كودك تخمین می زنـیم . والدین عزیز باید بدانـند كه دوستی و محبت در آغوش گرفتن كودك و همراه با او گریه كردن نیست. محبت بـه كودك این نیست كه او را از محیط های اجتماعی سالم مانـند پیش دبستان محروم كنیم، پرسش این است ،اگرمحیط پیش دبستان امن باشد چه عاملی میتواند بـر عكس عمل كند؟

آیا كودك نگرانی را در چهـره والدین نمی خواند؟ آیا خانواده تماماً تحت تاثیردیگرانی قرار نگرفته است كه این مرحله را ضروری تلقی نمیكنند و معتقدند ( بگذار بچه درخانه راحت باشد ) به گفته روانشناسان قسمت عمده شكل گیری شخصیت در هفت سال اول زندگی صورت می گیرد.والدینی كه به محض روبرو شدن كودك با مانع بـه جای اینكه بـه اویاد دهند چگونه می تواند از روی مانع عبور كند ، مانع را از سر راه او بـر می دارنـد، هرگز كودكانی قوی و خلاق تربیت نخواهند كرد. والدینی كه بجای آموزش چگونگی سازش با محیط می خواهند، شرایط محیط كودك را به نفـع او عوض كنند بدترین گناه را در حق وی مرتكب می شـوند. گروهی از روانشناسان هـوش را ( توانایی سازش بـا محیط ) .. میدانند و وقتـی مـا بـه كودك نمی آموزیم كه چگونـه بایدبا محیط های غیر از خانواده مثـلاً مدرسه سازش كند در حقیقـت او را وابسته تر وضعیف ترساخته ایم او فقـط در محیط هائی ، كه كلیه شـرایط مطابق به میلش باشد تـوان سازگاری پیدا خواهد كرد .و البته مدرسه بعنوان نقش دوم وظیفه دارد محیطی سرشار از عشق و صمیمیت به كودك هدیه كند تا او در آن محیط احساس امنیت كند . و زودتر شرایط جدید را پذیرا شود .

والدین عزیز بایـد صبور بـوده و اجازه دهند مراحل سخت انطباق با محیط با آرامش طی شود ، هر چقدر در این راه وسواس بیشتری به خرج دهید كودك را مضطرب ترو نگران تر خواهید ساخت. بایـد در هفته های اول آماده بهانه گیری های مختلف كودك باشید. اینگونه بهانه ها از بهانه گیری برای صبحانه خوردن تا گریه كردن ، و یا حتی گاهی اوقات بـا شب ادراری و شست مكیدن یا تظـاهر بـه دل درد ، و. می تواندگسترده شـود ، كه البته هدف اصلی در اینگونه رفتارها ، واضح است آنهـا نمی خواهنـد بــه پیش دبستان بروند. طبیعی است كه محیط خانـه اغلـب یك محیـط امن ، راحت ، بدون دی سیپلین است. و آنها تمام این چند سال اولیه زندگی خود در آن تجربه و به آن عادت كرده اندتوجه داشته باشید ، مـهم نیـست كه فرزندتان چگونه حالت اضـطراب و نارضایتی خودرا نشان می دهد، بلكه آن چه اهمیت دارد، این است كه شـما بـا دلـداری دادن اعتماد به نفس او را تقویت كنید.گاهی اوقات بایـد علایم فیزیكی را كه باعث بروز نشانه های بیماری فرزندتان میشود نادیده بگیرید و بهترین راه اصرار به اصل موضوع است كـه او بایـد به پیش دبستان برود.شاید بهتر است بـه او بگوییدكـه امروز كارهای مهمی دارید كه باید انجام دهید. پـس بهـتر است بـه پیش دبستان بروی چون ما هـم در خانه نخواهـیم ماند . شـما باید همواره قاطع باشید در برابر خواسته نا معقول او كوتاه نیایید.با وجود این اگر به فرزندتان كه واقعاً بیمار اسـت اجازه رفتن به پیش دبستان را نمیدهید او را مطمئن سازید كــه روز خوبی در خانه نخواهد داشت. او را در اتاقش بخوابانید ، و در سـاعات بعـدی روز هـم حتی اگر گفت حالش بهـتر است بـه او اجازه بازی ندهید.توجه داشته باشیداگرحتی یكبار تحت تاثیر قرار بگیرید،. اورا دچار تزلزل میكنیدو وی همیشه سعی می كند شما را مجبور بـه تسلیم خواسته اش كند . و اگر یكبار به او پاسخ مثبـت و بار دیگر نـه بدهید او دچار سردرگمی و تضاد خواهد شد و تكلیفش رابا خودش و پیش دبستان نخواهد دانست.

بنابراین با آغاز رفتن او به پیش دبستان با وی صحبت كنید از وسـایل كوچك و جـالبی كـه بودنش با وی باعث كاهش اضطراب می شود استـفاده كنید. مثلاً حـیوان كوچك عروسكی یا عكسهای خـودش یا چیز هایی كه دوستشان داردرا با او همراه كنـید، با مربی وی همكاری نمایید و بـه راهنمائی اشان توجه فرمایید تا رفتارها و جهت گیری هـای خانواده با پیش دبستان هم سو شود ، در پایان توصیه می شود والدین عزیزی كه كودكشان را جهت سرویس ثبت نام كرده اند صبركنند تا كودك با محیط پیش دبستان  انس گرفته سپ او را به سرویس بسپارند. ضمناً از راننده سرویس بخواهید با او رفتار دوستانه تری داشته و او را به اسم بخواند.تا كودك دلگرمتر شده و راحـت تر شرایط را بپذیرد .


 

با امید توفیق روز افزون خانواده های محترم

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف